Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PRESENCIA

1 § Organisationsform; firma Ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening med säte i Malmö. Dess firma är Presencia.

2 § Målsättning. En förening för kultur, hälsa och integration genom rörelse med den argentinska tangodansen i fokus. Föreningens främsta uppgift är att väcka, främja och utbredda intresset för all form av utveckling och integration genom kultur, konst och rörelse. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att bl.a.

 • Arrangera utställningar.
 • Arrangera studieresor och utställningsbesök för medlemmarna.
 • Arrangera föreläsningar och diskussionsaftnar samt främja studieverksamhet i kultur- hälso- och integrationsfrågor.
 • Via projekt, föreslagna av medlemmarna, bjuda in utländska gäster att föreläsa/undervisa och uppträdda för både medlemmarna och allmänheten.

3 § Medlemskap. Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning som förbinder sig att följa föreningens stadgar kan bli medlem. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska skyldigheter eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut av uteslutningen fattas av föreningsmöte. Varje medlem äger en röst.

4 § Medlemsavgift. Medlemsavgiften i form av årsavgift fastställs av föreningsstämma. Medlemsavgiften betalas vanligtvis vid inträdde skall vara betald senast 3veckor innan årsmötet som hålls i maj månad.5 § Styrelsen. Styrelsen består av tre ledamöter och tre suppleanter.

 • Rätt att kalla till medlemsmöte har styrelsen eller minst en tiondel av medlemmarna.
 • Ordföranden utses av årsmötet. Övriga poster fördelas inom styrelsen.
 • Styrelsen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
 • Ordförandens röst är utslagsgivande vid lika röstetal.
 • Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman på två år och kan omväljas.
 • Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen, revisorn eller minst hälften av de medlemmarna önskar det.
 • Skriftlig kallelse till föreningsstämma, och extraföreningsstämma, skall delas ut till medlemmarna, senast två veckor före mötet.
 • Motioner som skall behandlas på föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före föreningsstämman.
 • Styrelsen sammanträder när så erfordras, dock minst två gånger årligen.

6 § Föreningsstämma. Föreningen beslutande organ är föreningsstämma, föreningsmötet och styrelsen. Föreningsstämma ska hållas årligen före maj månads utgång.. Föreningsstämma utser styrelse, bestående av 3 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter. Föreningens löpande ärende handhas av ett verkställande utskott (kontaktpersoner), som tillsätts av styrelsen utom eller inom sig. Sakfrågor inom styrelsen avgörs genom öppen omröstning såvida inte någon ledamot annat begär. Årsmötet utser en revisor jämte suppleant. Revisionsberättelse skall avges på föreningsstämman.

7 § Förenings tecknare. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig för en summa upp till 5 000 (fem tusen) kronor.

8 § Räkenskapsår. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

9 § Förvaltning av donationsmedel. Av donationsmedel bildas en fond såvida inte annat föreskrivits. Högst halva avkastningen av fonden får användas till löpande uppgifter. När fonden utgår till minst 10 000 (tio tusen) kronor äger styrelsen att besluta om hur hela avkastningen ska användas till ändamål, som främjar föreningens syften.

10 § Föreningens upplösning. Om två tredje delar av medlemmarna ber om det kan föreningsstämma besluta om upplösning av föreningen. Enkel majoritet på denna föreningsstämma krävs för upplösning av föreningen. Eventuella medel och inventarier överförs till en förening med likartad målsättning. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

11 § Stadgeändring. Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningsstämman.